نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥

Don’t walk in front of me

I may not follow 

don’t walk behind me

I may not lead

Walk beside me

And just be my friend.

جلوتر از من مرو

شاید نتوانم دنبالت کنم،

عقب تر از من نمان،

شاید نتوانم رهبری کنم.

درست شانه به شانه با من گام بردار

و فقط دوستم باش.
کلمات کليدي :دوست من