نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩

ببخش بر من

ببخش بر من اگر هنوز بی‌ اجازه ات

قلبی‌ زیر استخوان‌های سینه‌ام به عشقت میتپد
...

ببخش بر من که بی‌ آنکه بدانی‌

هنوز بهانهٔ هر دم و بازدمم وجود توست

ببخش بر من که هر گاه دست به قلم میشوم

بی‌ اختیار میشوی مخاطبم ، میشوی شوق نوشتنم

ببخش بر من که هر گاه خسته از این دنیا

پناه میبرم به مرز رویا و خیال

تو میشوی همراهم ، میشوی هم سفرم

ببخش بر من اگر خوب یاد نگرفته ام

یاد‌ها را آسان فراموش کنم

ببخش بر من که بازیگر خوبی‌ نیستم

که نمیتوانم به زور لبخند بزنم

و نقش یک فراموش کرده را بهتراز

نقش فراموش شدهٔ داستان بازی کنم

کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :عکس و کلمات کليدي :دوست من
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤

بهترین دوست

پیرمردبه من نگاه کردوپرسید
چندتادوست داری؟
گفتم چرابگم ده یابیست تا...
جواب دادم فقط چندتایی
پیرمردآهسته ودرحالیکه سرش راتکان می دادگفت:
توآدم خوشبختی هستی که این همه دوست داری
ولی درموردآنچه که می گویی خوب فکرکن
خیلی چیزهاهست که تو نمی دونی
 


دوست فقط اون کسی نیست که
توبهش سلام می کنی
دوست دستی است که توراازتاریکی
وناامیدی بیرون می کشد
درست هنگامی دیگرانی که توآنهارادوست
می نامی سعی دارند تورابه درون آن بکشند

دوست حقیقی کسی است
که نمی تونه تورارها کنه
صدائیه که نام تورازنده نگه می داره
حتی زمانی که دیگران تورابه فراموشی سپرده اند
 
امابیشترازهمه دوست یک قلب است
یک دیوارمحکم وقوی
درژرفای قلب انسان ها
جایی که عمیق ترین عشق هاازآنجامی آید!
پس به آنچه می گویم خوب فکرکن
زیراتمام حرفهایم حقیقت است

وفرزندم یکباردیگرجواب بده
چندتادوست داری؟
سپس ایستاد ومرانگریست
درانتظارپاسخ من
بامهربانی گفتم
اگرخوش شانس باشم...فقط یکی
وآن تویی 
 
بهترین دوست کسی است که شانه هایش رابه تومی سپارد
درتنهائیت توراهمراهی می کند
ودرغمهاتورادلگرم می کند
کسی که اعتمادی راکه بدنبالش هستی به تو می بخشد
وقتی مشکلی داری آن راحل می کند
وهنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری
به توگوش می سپارد
کلمات کليدي :عاشقانه و کلمات کليدي :دوست من
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/۱۳

هر چه زیبایی و خوبی که دلم تشنه اوست

مثل گل،صحبت دوست

مثل پرواز،کبوتر

کوه،دریا،جنگل،یاس،سحر

این همه یک سو،یک سوی دگر

چهرۀ همچو گل تازۀ تو!

دوست دارم همه عالم لیک

هیچکس را نه به اندازۀ تو!
کلمات کليدي :دوست من
نويسنده : زهرا حسین پور ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٥

Don’t walk in front of me

I may not follow 

don’t walk behind me

I may not lead

Walk beside me

And just be my friend.

جلوتر از من مرو

شاید نتوانم دنبالت کنم،

عقب تر از من نمان،

شاید نتوانم رهبری کنم.

درست شانه به شانه با من گام بردار

و فقط دوستم باش.
کلمات کليدي :دوست من