لعنتی یــعنی میشـــود
همیــن حـالا...
همیــن لحظــه...

حتــی ...

اشتـــباهی !

یـــادم بیفتــی ...؟!

میشـــود...؟!

/ 0 نظر / 15 بازدید