می خواهم به کودکی ام باز گردم!

می خواهم به کودکی ام باز گردم!

با اشاره ای دزدانه صدایت زنم

تا کبوتری را که خریده بودم

فارغ از نگاه های  سنگین پدر

نشانت دهم

و قلب کوچک او

در دست های کوچک تو

و دست های کوچک تو

در دست های گرم من

آرام گیرد!

/ 1 نظر / 6 بازدید
گل یخ

[پلک][رویا] دست های کوچک تو در دست های گرم من آرام گیرد!