این روزها...

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ
ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺮﺩﻡ
ﻣﺜﻞ ﺩﯼ، ﻣﺜﻞ ﺑﻬﻤﻦ، ﻣﺜﻞ ﺍﺳﻔﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ
ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﺑﺴﺘﻪ
ﺍﻣﯿﺪﻡ ﺯﯾﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺩﻝ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺗﻢ

/ 5 نظر / 16 بازدید
عاشق کوهستان

امیدوارم دیشب که شب قدر بیست و سوم بود ، مقدرات خوب و شیرینی براتون رقم خورده باشه دوست عزیز[گل]

تو هم مثل من عاشق شدی حالیت نیست مثل گذشته من.همه این حالتها نشون از عاشق بودنته.مبارکه

امپراطور

روزی بودنم آرزو میشود... اما من دیگر نیستم!! آن روز، جای من خوب است و حال تو خراب... و به گمانم آن روز نزدیک است..!! سلام اسفند که گرمه... ماه تولد منه... به روزم و منتظر نظرات پرمهرت

نرگس

بدجور هم درديم. . . . .بدجور[لبخند]

نرگس

بدجور هم درديم. . . . .بدجور[لبخند]