از هیچکس انتظاری ندارم...

از هیچکس انتظاری‌ ندارم/
فقط
اگر شد!
در این هجوم سرد تنهایی‌/
در این طوفان تاریکی‌/
در این شب
که دارد ذره ذره در من رخنه میکند/
برای‌ این سرگردان
کوچه های‌ شهر/
برای‌ این دل
آرامش آرزو کنید...!
دیگر از هیچکس انتظاری‌ ندارم...

/ 1 نظر / 21 بازدید