مسیر بارن

 پیش چشم خورشید

در مسیر باران

فصل بی برگی مرد

ذوب شد هیبت برف

کوه سرما پژمرد

پیش چشم خورشید

مهربان تر شد خاک

دلنشین تر شد دشت

چشمه جوشید از سنگ

باغ شد رنگارنگ

"در سرا پرده گل"

بلبل آواز شکفتن سرداد

خواند از فصل بهار و باران

گفت از تاب و تب دلداران

/ 0 نظر / 6 بازدید