دل

 هیچوقت دل به کسی نبند،

چون این دنیا این قدر کوچیکه که:

توش دو تا دل کنار هم جا نمی شه...

ولی اگه دل بستی...

هیچ وقت ازش جدا نشو

چون اون موقع است که این دنیا اونقدر بزرگ میشه

که دیگه پیداش نمی کنی..!

/ 0 نظر / 6 بازدید