عشق

 عشق، هدیه ای است...

جان دار مجسم!

حادث می شود

تحمیلش نمی توان کرد.

قلب را لب ریز می کند.

با عقل فهمیده نمی شود

به چنگ نمی آید.

مقدری ست که همه چیز را

دگرگون می سازد .

عشق ،هدیه است...

تردترین گران مندترین هر زنده گی.

دوست داشتن

دوست داشته شدن

و از نو شناختن هر روز.

/ 0 نظر / 7 بازدید