اندوه...

اندوه که از حد بگذرد

جایش را می دهد به یک بی اعتنایی مزمن !

دیگر مهم نیست..
...
بودن یا نبودن ؛

دوست داشتن یا نـداشتن ...

آنچه اهمیت دارد

کشداری رخوتناک از حسی است

که دیگر تـو را به واکنش نمی کشاند!

در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شوی

و نگاه می کنی و نگاه و نـگــــــــــاه .....!!!

 
/ 1 نظر / 17 بازدید
....

برایت چه بخواهم زخدا؟؟؟ بهتر از اینکه خودش پنجره باز اتاقت باشد، عشق محتاج نگاهت باشد، خلق،لبریز دعاییت باشد، و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکیست.