نفسم...

شاید نفسم دلیل زنده بودنم باشد

اما 

بی شک تو تنهادلیل همین نفسی

/ 2 نظر / 45 بازدید
امپراطور

هیــــــــــــــــــــس!! صدای نفسهایت را بیشتر از دروغهایت دوست دارم!! سلام خوبی دوست خوبم؟ آپم، و منتظر نظرات پرمهرت [گل]

شکیلا ...سلطان غم مادر

پرستو ها چرا پرواز کردید / جدایی را شما آغاز کردید خوشا آنانکه دلداری ندارند / به عشقو عاشقی کاری ندارند خداحافظ برای تو رهایی / برای من فقط درد جدایی خداحافظ برای تو چه آسان / ولی قلبم ز واژه اش چه سوزان خداحافظ اپــــــــــــــم دوــــــت عـــــزیــــــــــز